VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Bedrijven en (semi) openbare gebouwen

Waarom zijn zonnepanelen op bedrijfsdaken zo interessant?

Voor bedrijven zijn er verschillende faciliteiten van de overheid waardoor de aanschaf van zonnepanelen zeer rendabel is. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven met 

  1. een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting (kleiner of gelijk aan 3x80A) en
  2. een grootverbruikersaansluiting (groter dan 3x80A).

Voor de eerste categorie geldt dat gebruik gemaakt kan worden van de Energie Investerings Aftrek (EIA) van 54,5 % in het jaar van aanschaf en een kleinschaligheidsinvesteringstoeslag (KIA) van maximaal 28% (bij een investering van € 56.000,-). Wanneer er sprake is van voldoende winst in het bedrijf kan dit leiden tot een totaal netto fiscaal voordeel van afgerond 16% van de investering.

Voor de tweede categorie geldt dat een exploitatiesubsidie kan worden verkregen via de zogenaamde SDE+ regeling (SDE staat voor Subsidie Duurzame Energie). Via deze regeling wordt het verschil vergoed tussen de gemiddelde kosten die de ondernemer betaalt voor aanschaf (onderhoud etc.) van de panelen omgerekend naar opgewekte kWh (gemiddeld over 15 jaar) en de opbrengst per kWh die hij van zijn energiemaatschappij krijgt.  Daarbij wordt deze vergoeding voor 15 jaar gegarandeerd.  De bedragen waarmee gerekend wordt zijn genormeerd en royaal. Dat betekent dat van belang is dat bij de inkoop een goede keuze wordt gemaakt waarbij ondermeer speelt:

  • kunt u kortingen bedingen bij grote inkoop;
  • kunt u andere gunstige leveringsvoorwaarden bedingen;
  • kiest u voor relatief hoge investeringskosten met een zeer lange garantietermijn (van 30 jaar) of juist veel goedkopere panelen met een wat kortere garantieperiode.

In elk geval zal totaal opgeteld binnen de 15 jaar een behoorlijke som geld (soms in de orde van grootte van 40% van de investeringskosten) kunnen worden overgehouden. Dat is verklaarbaar, immers de overheid wil duurzame energie stimuleren en dat bereik je niet wanneer de bedragen van de uitkering precies gelijk zouden zijn aan de extra kosten voor investering in zonnepanelen, omdat er dan sprake van een kostenneutrale situatie zou zijn.

Verder  is de BTW van de investering uiteraard aftrekbaar als voorbelasting.  Daarnaast is het een bedrijfsinvestering en kunt u erop afschrijven, waarbij een termijn van 15 jaar verdedigbaar lijkt. Wel moet volledigheidshalve wordt opgemerkt dat investeringen in zonnepanelen naast EIA of SDE+ niet ook nog in aanmerking komen voor fiscale regelingen van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving van milieu-investeringen (VAMIL).

Na deze 15 jaar is de opbrengst van de zonnepanelen, de opgewekte elektriciteit, geheel voor het bedrijf. Dat kan dus nog gedurende een lange periode (er wordt vanuit gegaan dat zonnepanelen zo’n 20 tot meer dan 30 jaar mee kunnen gaan) een aanzienlijke besparing op de energierekening betekenen.

U kunt besluiten zonnepanelen uitsluitend voor eigen gebruik en door u zelf gefinancierd te plaatsen. De kosten en opbrengsten daarvan hangen af van uw aansluiting, uw gebruik en de teruglevercondities van uw energiebedrijf indien uw panelen meer energie opleveren dan u zelf gebruikt. Er is geen sprake van een collectief zonnedak.

Uiteraard kunt u ook besluiten om een dak ter beschikking te stellen aan de coöperatie VEC voor collectieve participatie door de leden.

Bij alles geldt dat u niet alleen een interessante businesscase heeft wanneer u investeert in zonnepanelen (vele bedrijven in Vlaardingen zijn u de laatste jaren voorgegaan), maar ook dat u aangeeft dat u betrokken bent bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Investeren. En steeds meer bedrijven willen graag hun producten betrekken van dit soort leveranciers!

Zonnepanelen op (semi) openbare gebouwen

Het is logisch dat behalve op de daken van particuliere woningen en bedrijven ook op de daken van (semi) openbare gebouwen zonnepanelen worden geplaatst. Bij de renovatie van het stadhuis zijn zonnepanelen geplaatst. Overige gemeentelijke gebouwen blijven vooralsnog achter, net als scholen.

Op een aantal sportgebouwen staan inmiddels, mede dankzij inspanningen van de gemeente en subsidie vanuit de SDE+ en het Fonds Schiedam-Vlaardingen, zonnepanelen.

We zullen de komende perioden, net als de afgelopen tijd met de eigenaren en gebruikers van genoemde gebouwen in gesprek gaan om er voor te zorgen dat het aantal zonnepanelen daar toeneemt

De coöperatie VEC zoekt daken op bedrijven en (semi) openbare gebouwen

Op dit moment dat de tekst voor deze website wordt geactualiseerd (januari 2018), staan we na een lange start sinds de eerste gesprekken binnen het toen gevormde bestuur van het Vlaardings Energie Collectief (juni 2016) aan het begin van het echte werk: het actief zoeken naar collectieve daken en burgers die lid willen worden van de coöperatie VEC.

Inmiddels hebben we intentieovereenkomsten gesloten met de eigenaren van een paar collectieve daken en gaan we een aantal burgers die in een eerder stadium hebben aangegeven mee te willen doen actief benaderen om te investeren.

Hoe de vraag naar ruimte op collectieve daken en het aanbod zich spontaan zullen ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Wel is zoveel duidelijk, een goed aanbod van actieve bedrijven en (semi) overheden, ook dichtbij in de wijk, leidt snel tot een actieve vraag. En uiteraard zal de coöperatie zich ook in de komende tijd actief inzetten om steeds meer mensen te bewegen in te schrijven op een collectief dak van de coöperatie.

Daarom, word lid van de coöperatie en laat ons weten wanneer u ook uw dak wilt aanbieden.


Deel deze pagina: